แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ปั๊มดูดออากาศชนิดติดตัวบุคคล

  • รหัสเครื่องมือ : 2
  • ชื่อเครื่องมือ : ปั๊มดูดออากาศชนิดติดตัวบุคคล
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : persernal pump