แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ

  • รหัสเครื่องมือ : 3
  • ชื่อเครื่องมือ : ปั๊มเก็บตัวอย่างอากาศ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Air pump