แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

บาร์รอมิตเตอร์แบบแอนนีรอย

  • รหัสเครื่องมือ : 4
  • ชื่อเครื่องมือ : บาร์รอมิตเตอร์แบบแอนนีรอย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : -