แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องย่อยไนโตรเจน

  • รหัสเครื่องมือ : LAB003
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องย่อยไนโตรเจน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Protein Analyzer