แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์

  • รหัสเครื่องมือ : 4111
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้เพาะเลี้ยงเซลล์ในระบบคาร์บอนไดออกไซด์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Carbondioxide (CO2) incubator