แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการขึ้นเกลียวของสกรู

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB04
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบประสิทธิภาพการขึ้นเกลียวของสกรู
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Optical Microscope