แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดสำรวจตรวจพื้นผิว

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB05
  • ชื่อเครื่องมือ : กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดสำรวจตรวจพื้นผิว
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Electron Probe Micro Analyzer