แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

ชุดตรวจวัดความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพ

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB06
  • ชื่อเครื่องมือ : ชุดตรวจวัดความสามารถในการเข้ากันได้ทางชีวภาพ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Reader