แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบการบิดงอของสกรู

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB02
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบการบิดงอของสกรู
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Universal Tensile Testing Machine