แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องตรวจองค์ประกอบทางเคมี EPMA

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB09
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องตรวจองค์ประกอบทางเคมี EPMA
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Electron Probe Micro Analyzer