แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดปริมาณความร้อนของวัสดุชนิด DSC

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB10
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณความร้อนของวัสดุชนิด DSC
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Differential Scanning Calorimeter