แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบสมบัติทางกลอเนกประสงค์

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB11
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบสมบัติทางกลอเนกประสงค์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Universal Tensile Testing Machine