แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB13
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Universal Tensile Testing Machine