แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์

  • รหัสเครื่องมือ : SMARTLAB14
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดองค์ประกอบทางเคมีของพอลิเมอร์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fourier Transform Infrared Spectrometer