แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 1

  • รหัสเครื่องมือ : 0093
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่ง 2 ตำแหน่ง 1
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : balance