แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

การทดสอบจุดวาบไฟของยางมะตอยโดยวิธีคลีฟแลนด์ แบบใช้ในห้องปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าCleveland Flash Point Tester

  • รหัสเครื่องมือ : ก่อสร้าง/-CT/A9
  • ชื่อเครื่องมือ : การทดสอบจุดวาบไฟของยางมะตอยโดยวิธีคลีฟแลนด์ แบบใช้ในห้องปฏิบัติการใช้ไฟฟ้าCleveland Flash Point Tester
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Cleveland Flash Point Tester