แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องฮอโมจีไนซ์

  • รหัสเครื่องมือ : Food Analysis - 13
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องฮอโมจีไนซ์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Homogenizer