แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องตรวจวัดความร้อนแบบพื้นที่

  • รหัสเครื่องมือ : WBGT-01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องตรวจวัดความร้อนแบบพื้นที่
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Heat Stress Monitor (WBGT)