แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล

  • รหัสเครื่องมือ : Air Sampling Pump-01
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเก็บตัวอย่างอากาศแบบติดตัวบุคคล
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Air Sampling Pump