แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้ำ

  • รหัสเครื่องมือ : 6630-002-001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่ากิจกรรมของน้ำ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Water activity meter