แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผง

  • รหัสเครื่องมือ : 91901000-080880-6110002
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องบรรจุเม็ดยาลงแผง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Mini-Automatic Blister Packing Machine