แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

อะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์

  • รหัสเครื่องมือ : 91601000-80573-631000001
  • ชื่อเครื่องมือ : อะตอมมิกแอปซอบชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร์
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)