แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องมือหาเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร

  • รหัสเครื่องมือ : 58A0200045
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องมือหาเวลาในการฆ่าเชื้อของอาหาร
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : F0 Determination