แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของอะตอม

  • รหัสเครื่องมือ : KPRU49-12.00-0017
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวิเคราะห์การดูดกลืนแสงของอะตอม
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Atomic Absorption