แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี

  • รหัสเครื่องมือ : KPRU49-12.00-0026
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องแก๊สโครมาโทกราฟี
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : GAS Chromatograph