แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดปริมาณความเป็นกรดด่าง

  • รหัสเครื่องมือ : KPRU49-12.00-0014
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดปริมาณความเป็นกรดด่าง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : PH meter