แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย

  • รหัสเครื่องมือ : KPRU49-12.00-0027
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงของสารละลาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : UV-VIS Spectrophotometer