แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

แก๊สโครมาโทกราฟี

  • รหัสเครื่องมือ : 0003
  • ชื่อเครื่องมือ : แก๊สโครมาโทกราฟี
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography (GC)