แสดงความคิดเห็น (COMMENT)

เครื่องเหวี่ยงสารละลายให้ตกตะกอน

  • รหัสเครื่องมือ : 85-2
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องเหวี่ยงสารละลายให้ตกตะกอน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Centrifuge