รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง

 • รหัสเครื่องมือ : 6630-050-033(3)
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องโครมาโทกราฟีแบบของเหลวสมรรถนะสูง
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : High Performance Liquid Chromatography
 • ยี่ห้อ : SHIMADZU
 • รุ่น : LC-20AD
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,298,980.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : สำหรับวิเคราะห์สารเชิงคุณภาพวิเคราะห์ (qualitative analysis) และปริมาณวิเคราะห์ (quantitative analysis)
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท พาราแอนติฟิค จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง (TC 306)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

TAG

HPLC

KEYWORD

HPLC

สร้างโดย : มนทิรา มีขำ 2556-03-11 14:50:21

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 10:05:51