รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท

 • รหัสเครื่องมือ : 6695-026-013
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องอ่านปฏิกิริยาไมโครเพลท
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Microplate Readers
 • ยี่ห้อ : Bio Chrom
 • รุ่น : EZ Read 2000
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2558
 • มูลค่าเครื่องมือ : 604,900.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : อ่านค่าดูดกลืนแสงได้ในช่วง 340-800 nm ด้วยระบบ Monochromator โดยไม่ต้องใช้ filter และสามารถวัดค่าการดูดกลืนแสง (measurement range) ได้ในช่วง 0-3.2 OD โดยสามารถวัดความยาวคลื่นแบบ single, dual หรือ multi wavelength และสามารถทำ wavelength scanning เพื่อการศึกษา contamination detection, peak absorbance detection, product formation ได้
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ.พีพีเคมีคอลแอนด์โฮลดิ้ง จก.
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ด้านเครื่องสำอาง ยา และอาหารเสริม (TC 415)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
กุญช์ชญา โอภาสทิพากร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968770
ธนิดา พงษ์พิชิต
มหาวิทยาลัยนเรศวร
055-968721

สร้างโดย : กนกวรรณ พรแก้ว 2560-02-07 10:57:25

แก้ไขล่าสุดโดย : กุญช์ชญา โอภาสทิพากร 2562-02-05 10:50:38