รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความหนืด

 • รหัสเครื่องมือ : 85-44
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความหนืด
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Viscometer
 • ยี่ห้อ : Brookfield
 • รุ่น : 850VA
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 330,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้วัดความหนืดของสารละลายหรือตัวอย่าง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท กิบไทย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 17:59:01

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-15 09:59:03