รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดคความคงตัวของอาหาร

 • รหัสเครื่องมือ : 85-45
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดคความคงตัวของอาหาร
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Bostwick consistometer
 • ยี่ห้อ : SFS
 • รุ่น : SFS17-7265-01
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 45,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการวัดความคงตัวของอาหาร
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ไพรเมซี่ ซัพพลาย จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 19:06:23

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-15 10:05:00