รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน

 • รหัสเครื่องมือ : 85-49
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Centrifuge
 • ยี่ห้อ : Hettich
 • รุ่น : Universal 320
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 400,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เครื่องมือสำหรับการปั่นเหวี่ยงแยกตะกอนออกจากสารละลายตัวอย่าง สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ โดยสามารถตั้งอุณหภูมิต่ำกว่าอุณหภูมิห้องได้ถึง -20 องศาเซลเซียส และมีชุดเปลี่ยน rotor 2 ขนาด สำหรับ eppendorf tupe (1.5 mL) และ plastic tube (12 mL)
 • บริษัทที่จำหน่าย : บจก.เดอะ ไซเอนซ์แอนด์เอ็ด ดูเคชั่นแนล
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 19:16:50

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-15 10:12:04