รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในอาหาร

 • รหัสเครื่องมือ : 85-54
 • ชื่อเครื่องมือ : ชุดวิเคราะห์ปริมาณไนโตรเจนในอาหาร
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Nitrogen Analyser set
 • ยี่ห้อ : VELP
 • รุ่น : UDK149
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 110,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ตรวจวิเคราะห์หาปริมาณไนโตรเจนในอาหาร
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 19:21:41

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-15 11:08:49