รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เตาเผาเถ้า

 • รหัสเครื่องมือ : 85-56
 • ชื่อเครื่องมือ : เตาเผาเถ้า
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Furnace
 • ยี่ห้อ : Carbolite
 • รุ่น : CWF11/5/301
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 200,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้เผาตัวอย่างที่ต้องการเถ้า และเผาด้วยอุณหภูมิสูง
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์เคมีภัณฑ์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 19:23:48

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-15 11:08:47