รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องดูดจ่ายสารละลาย

  • รหัสเครื่องมือ : 87-18 (1)
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องดูดจ่ายสารละลาย
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Micropipette
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 13:17:28

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-08 12:34:35