รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ภาชนะเลี้ยงบักเตรีในสภาวะไรออกซิเจน

  • รหัสเครื่องมือ : 87-19 (1)
  • ชื่อเครื่องมือ : ภาชนะเลี้ยงบักเตรีในสภาวะไรออกซิเจน
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Anaerobic Jar
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 14:19:20

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-08 14:07:11