รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า

  • รหัสเครื่องมือ : 85-3
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องกำเนิดไอน้ำแบบใช้ไฟฟ้า
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Boiler
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อุตสาหกรรมเกษตร ระบบเกษตร
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2552
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : เพื่อใช้ผลิตไอน้ำ สำหรับใช้ในกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์
  • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท กิบไทย จำกัด
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-09-26 17:16:18

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-14 15:20:28