รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์

 • รหัสเครื่องมือ : BUU-NMR400
 • รหัสโครงการ (ทุน วช.) : NA
 • ชื่อเครื่องมือ : นิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Nuclear magnetic resonance spectrometer
 • ยี่ห้อ : Bruker
 • รุ่น : Avance III HD400
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2018
 • มูลค่าเครื่องมือ : 15,000,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : characterization
 • บริษัทที่จำหน่าย : Bruker Boispin
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการนิวเคลียร์แมกเนติกเรโซแนนซ์สเปกโตรมิเตอร์

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
สรายุทธ เวชสิทธิ์
มหาวิทยาลัยบูรพา
0871327376

KEYWORD

bruker, NMR

สร้างโดย : สรายุทธ เวชสิทธิ์ 2562-01-28 17:36:52

แก้ไขล่าสุดโดย : -