รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำหรับวิเคราะห์หาเมทานอล เมทินเอสเตอร์ กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์

 • รหัสเครื่องมือ : 600801291000002
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องแกสโครมาโตกราฟ (GC) สำหรับวิเคราะห์หาเมทานอล เมทินเอสเตอร์ กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Gas Chromatography
 • ยี่ห้อ : thermo Scientific
 • รุ่น : TRACE1300
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิศวกรรมปิโตรเลียม (Petroleum Engineering)
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2559
 • มูลค่าเครื่องมือ : 1,990,200.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : วิเคราะห์หาเมทานอล เมทินเอสเตอร์ กรดลิโนเลนิกเมทิลเอสเตอร์
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ซายน์ สเปค จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการปิโตรเลียม (Petroleum Laboratory)

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
siriwimon thaipayoon
มหาวิทยาลัยบูรพา
0897532668

สร้างโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-07 15:54:34

แก้ไขล่าสุดโดย : siriwimon thaipayoon 2562-02-24 14:46:18