รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เตาเผา

 • รหัสเครื่องมือ : FUR-001
 • ชื่อเครื่องมือ : เตาเผา
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Furnace
 • ยี่ห้อ : Carbolite
 • รุ่น : ELF 11/14B
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีเชิงฟิสิกส์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2545
 • มูลค่าเครื่องมือ : 85,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : limit 1000 °C temperature (continuous) 1100 °C max. temp. ±5 °C temperature (at 1000 °C) chamber H × W × D 210 mm (8.3 in.) × 220 mm (8.7 in.) × 310 mm (12.2 in.) internal volume 14 L
 • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 10:47:54

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-15 11:34:57