รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องปรับเทียบมาตรฐาน Autopipette

  • รหัสเครื่องมือ : เครื่องปรับเทียบมาตรฐาน Autopipette
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องปรับเทียบมาตรฐาน Autopipette
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Autopipette Calibrator
  • ยี่ห้อ : Mettler Toledo
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2543
  • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 11:05:12

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2557-02-05 15:06:30