รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง

  • รหัสเครื่องมือ : BAL-001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : 4-digit balance
  • ยี่ห้อ : mettler toledo
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 11:16:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2557-02-05 13:30:42