รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องผลิตน้ำใช้ห้องปฏิบัติการคุณภาพชั้น 1 ชนิด reversed osmosis (RO Water)

  • รหัสเครื่องมือ : ROW-001
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องผลิตน้ำใช้ห้องปฏิบัติการคุณภาพชั้น 1 ชนิด reversed osmosis (RO Water)
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : RO (reversed osmosis) water system
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2548
  • มูลค่าเครื่องมือ : 120,000.00 บาท
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : 200 liters
  • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 12:57:44

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-03-11 13:16:28