รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

ตู้ควบคุมอุณหภูมิ

  • รหัสเครื่องมือ : INC-001
  • ชื่อเครื่องมือ : ตู้ควบคุมอุณหภูมิ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Incubator
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2544
  • มูลค่าเครื่องมือ : 57,000.00 บาท
  • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 13:01:20

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2557-02-05 14:48:00