รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

  • รหัสเครื่องมือ : THM
  • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องควบคุมอุณหภูมิ
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Thermoreactor
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • หน่วยงานสังกัด : หน่วยเครื่องมือกลางคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานและเตรียมตัวอย่าง

สร้างโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2556-02-12 13:05:13

แก้ไขล่าสุดโดย : ชีวิน ชนะวรรโณ 2557-02-05 15:04:50