รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

Fluorescence Spectrometer

  • รหัสเครื่องมือ : -
  • ชื่อเครื่องมือ : Fluorescence Spectrometer
  • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : Fluorescence Spectrometer
  • ยี่ห้อ : PerkinElmer/LS55
  • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
  • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
  • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ฟลูออเรสเซนต์สเปคโตรสโคปี (fluorescence spectroscopy) เป็นเทคนิคที่ใช้วิเคราะห์คุณสมบัติของสารโดยการอาศัยการดูดกลืนรังสียูวีที่ส่งผลให้โมเลกุลถูกกระตุ้นและมีการสั่นภายในโมเลกุลจากระดับชั้นพลังงานสถานะพื้น (ground state) ไปสู่ระดับชั้นพลังงานที่สูงขึ้น (excited state) เรียกว่าการดูดพลังงาน (excite energy) โมเลกุลที่มีการเคลื่อนที่ไปอยู่ในระดับของชั้นพลังงานที่สูงจะไม่มีความเสถียร จึงมีการปลดปล่อยพลังงานและตกลงมาในชั้นระดับพลังงานที่ต่ำกว่า พลังงานที่โมเลกุลปลดปล่อยจากระดับชั้นพลังงานกระตุ้นชั้นที่หนึ่งสู่ระดับชั้นพลังงานสถานะพื้นจะทำให้เกิดการคายโฟตอน (emission of photon) ทำให้เกิดสเปกตรัมในช่วงฟลูออเรสเซนต์ ณ ค่าพลังงานที่กระตุ้นที่จำเพาะของสารแต่ละชนิด 1. วิเคราะห์ตัวอย่างในรูปของเหลวและของแข็งได้ 2. วิเคราะห์หาค่า excitation, emission, ค่าคงที่ของ wavelength synchronous และ การสแกนหาค่าคงที่ของพลังงาน synchronous spectral 3. สามารถวิเคราะห์ได้ในหมวดฟลูออเรเสเซนต์ (fluorescence) ฟอสโฟเรสเซนต์ (phosphorescence) ไบโอลูมิเนสเซนต์ (bio-luminescence) และเคมีลูมิเนสเซนต์ (chemi-luminescence) 4. สามารถสแกนค่าexcitation และ emission ในรูป 3 มิติได้ 5. สามารถสแกนค่า synchronous และ kinetic ในรูป 3 มิติได้
  • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ชื่อห้องปฏิบัติการ : แผนกวิเคราะห์และทดสอบทางเคมี ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
supavadee Inyorm
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
Utiya Philasal
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254
wirasinee Chuensonti
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
053-916254

TAG

13.3.60

KEYWORD

สร้างโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-13 18:57:22

แก้ไขล่าสุดโดย : MFii Intellectual Property Management and Innovation Development Office, Mae Fah Luang University 2560-03-13 18:57:22