รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เตาให้ความร้อน

 • รหัสเครื่องมือ : 85-48(2)
 • ชื่อเครื่องมือ : เตาให้ความร้อน
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : hot plate
 • ยี่ห้อ : IKA
 • รุ่น : C-MAG HP8
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : เคมีวิเคราะห์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2555
 • มูลค่าเครื่องมือ : 21,000.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้ในการต้มสารละลาย หรือให้ความร้อน
 • บริษัทที่จำหน่าย : บริษัท ยูเนียนซายน์ จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : อาคารปฏิบัติการศูนย์การเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-19 19:15:28

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-15 10:10:22