รายละเอียดเครื่องมือ(EQUIPMENT DETAIL)

เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ภาคสนาม

 • รหัสเครื่องมือ : 87-9 (1)
 • ชื่อเครื่องมือ : เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง ภาคสนาม
 • ชื่อเครื่องมือ (ภาษาอังกฤษ) : pH meter
 • ยี่ห้อ : Eutech
 • รุ่น : pH610
 • สาขาเทคโนโลยี : สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
 • เทคนิคของอุปกรณ์ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
 • ปีที่ทำการสั่งซื้อ : 2554
 • มูลค่าเครื่องมือ : 27,500.00 บาท
 • วัตถุประสงค์การใช้งาน : ใช้วัดค่าความเป็นกรดด่างของสารละลาย
 • บริษัทที่จำหน่าย : บ.อี ฟอร์ แอล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • หน่วยงานสังกัด : มหาวิทยาลัยพะเยา
 • ชื่อห้องปฏิบัติการ : ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ความสามารถของเครื่อง/ความละเอียด

ผู้ดูแลเครื่องมือ
ชื่อผู้ดูแลเครื่องมือ หน่วยงานสังกัด หมายเลขโทรศัพท์
ปรียารัตน์ สายยนต์
มหาวิทยาลัยพะเยา
0827786541

สร้างโดย : กานต์พิชชา ปัญญา 2556-04-20 12:43:25

แก้ไขล่าสุดโดย : สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล 2557-08-16 13:40:52